MARIÁŠ

Počet hráčov: 3

Druh kariet: Mariášové - 32 listov

Sled kariet: 7 - 8 - 9 -10 - nižník - vyšník - kráľ - eso

Sled hodnôt: 7 - 8 - 9 - 10 - nižník - vyšník - kráľ - 10 - eso

Desiatka:
Predstavuje teraz v obligátnej rade hodnôt istú výnimku. Stáva sa hneď druhou najvyššou kartou po esu a zabíja nielen všetky číselné karty, ale tiež každú z troch figúr (J, Q, K)

Farby:
V mariášových listoch sa pre označenie jednotlivých farieb používajú špecifické symboly. Sú to

Červeň - srdce
Zeleň - piko
Guľa - káro
Žaluď - kríž

Cieľ hry:
V mariáši sa predovšetkým bojuje o hodnotné listy, teda o maximálny počet desiatok a es. Vedľa toho boduje poslední zdvih a tiež každá dvojica skladajúca sa z vyšníkov a kráľov rovnakej farby.

Rozdávanie:
Rozdávajúci hráč dá predákovi, partnerovi sediacemu na ľavej strane sedem kariet. Potom obslúži zadáka po svojej ľavici a konečne sám seba piatimi listami. V druhom kole potom rozdá každému počnúc predákom ďalších päť kariet. Predák držiaci v ruke sedem listov, nemá zatiaľ právo zdvihnúť zo stola päticu kariet, ktoré mu boli podané v druhom kole rozdávania.

Voľba:
Predák je voliaci hráč, tzn. že z prvých siedmich kariet musí vybrať jednu kartu ako trumfovu. Rozumie sa, že vyberá tak, aby za trumfy určil svoju najsilnejšiu farbu. Keď zvolí, položí jeden list trumfovej farby na stôl a to rubovou stranou (reversem) nahor. Až potom berie zostavajúcich päť kariet. Ak je predák na rozpakoch, ktorej farbe z prvých siedmich kariet by mal dať prednosť môže voliť tiež z pätice kariet, ktoré mu boli rozdané v druhom kole. Tejto zvláštnosti sa hovorí voľba "z národa". Nieje treba pripomínať, že tento druh voľby nemusí vždycky dopadnúť dobre, ba že je spojení s veľkým rizikom. Dosť dobre sa môže stáť, že predák bude mať v ruke len jednu trumfovu kartu, dokonca najnižšej hodnoty. Keď bolo zvolené, zhadzuje predák dva zbytočné farby do talónu. Tím sa pôvodní počet kariet znižuje na desať. Desiaty list leží rubom hore na stole.

Talón:
Talón tvoria dve karty. Predák, voliaci hráč, odhadzuje do talónu dva bezcenné karty. Býva pravidlom, že sa zbavuje listov jednej zle zastúpenej farby. Keď má v rukách dve guľové karty, zhodí ich, a pripravuje si tak šancu získať od spoluhráčov obe hodnotné guľové karty (desiatku a eso) tím, že ich prebije svojím trumfovým listom. Pri zhadzovaní do talónu platí jedno základne pravidlo: hráč nikdy nesmie zhodiť desiatku ani eso. Ak sa stane, že zhadzuje trumfovu kartu, musí na ňu i na jej hodnotu upozorniť protihráčov.

Priebeh hry:
Ten kto volí, hraje sám na svoju vlastnú päsť proti obom súperom. Obaja protihráči bojujú spoločne, vzájomne sa podporujú v snahe získať maximálni počet tzv. hodnotných listov. Prvá fáza mariáša je schválenie či odmietnutie voľby. Voliaci hráč sa opýta po rade najprv suseda po ľavici, potom po pravici, či hru schvaľujú. Výzvou k schváleniu, či odmietnutiu voľby sa stáva slovo "hra" , alebo "farba". Ak protihráči odpovedia slovom "dobrá", je hra prijatá. Ak však jeden z partnerov so slovami "zlá" berie dve talónové karty, je "hra vo farbe" s konečnou platnosťou odmietnutá. Hráč, ktorý berie talón, je totiž odhodlaný hrať buď žobráka (betla), alebo durcha (viď. neskoršie pravidlá). Ak však obidvaja hráči farbu schvália, otočí predák trumfovu kartu, ohlási napr. "guľa" a hraje.

Hra:
Kto volil, nesie prví list k prvému zdvihu. Pritom je treba dodržovať niekoľko základných pravidiel :

1. Každý je povinný priznávať, teda ctiť farbu. Ak boli nesené žalude, potom musia i obaja partneri odpovedať žaluďmi.
2. Každý hráč je povinný prebíjať, teda niesť listy vyššej hodnoty. Príklad: Hráč A vynáša guľovú 9, B zabíja vyšníkom a C musí prihodiť list ešte vyššej hodnoty - teda kráľa, desiatku, alebo eso.
3. Ak hráč nemôže nesenú kartu prebiť, musí aspoň prihodiť kartu tej istej farby. Ak bola nesená červená desiatka, ale hráč nemá v ruke eso, ktorým by prebíjal zhodí ľubovoľnú červenú kartu.
4. Ak hráč nemá vôbec karty nesenej farby, musí si pomôcť trumfami. Trumfové karty prebíjajú, ako je známe, listy všetkých ostatných farieb.
5. Ak hráč nemá ani list odpovedajúcej farby, ba dokonca ani trumfovu kartu, môže zhadzovať ľubovoľne. Na výnosu je vždycky ten hráč, ktorý bral poslední zdvih.

Počítanie na desiatky:
V hre vyhráva ta z oboch strán, ktoré získala najvyšší počet desiatok a es, či už obyčajných, alebo trumfových. Štyri desiatky po 10 bodoch a 4 esa cenené bodovo vysoko predstavujú teda spolu 80 bodov. K tomu naviac pristupuje ešte poslední zdvih reprezentujúci ďalších 10 bodov. Nadto bodujú ešte dvojice figurových kariet, a to vtedy ak má niektorý z hráčov v ruke vyšníka a kráľa jednej farby. Ak ide o obyčajnú farbu hovoríme, že ma "dvadsiatku". Ak sa stane, že drží v ruke dvojicu trumfovej farby, hovoríme o "štyridsiatke". Tieto hlášky sú nesmierne cenné, pretože môžu prenikavo zlepšiť šancu hráča na víťazstvo - pripočítavajú sa totiž na konci hry k získaným desiatkam. Je veľmi výhodné, ak predák bojujúci na vlastnú päsť získa dvojicu trumfovej farby. Ak v prvých siedmich listoch nemá žiadnu kompletnú dvojicu, volí aspoň niektorú z tých farieb, v ktorých je zastúpený buď osamotený vyšník, alebo kráľ. Počíta totiž pritom, že získa druhý list do páru v druhej pätici. Hlášky sa oznamujú partnerom vtedy, keď niektorú z tejto dvojice kariet vynášame, alebo pridávame. Hlásime pritom "dvadsať", alebo "štyridsať" a kladieme neseného vyšníka, alebo kráľa pred seba. List zostáva ležať stranou, obrátený lícom (averzom) nahor, aby hráči pri záverečnom prepočte na túto hlášku nezabudli.

Príklad hry:
Hráči obdržali pri rozdáni tieto karty:

marias

Hráč A zvolí červenú farbu a získava tak ešte pred prvým výnosom 40 bodov. Potom priberá ďalšiu päticu a zhodí do talónu obe guľové farby. Tím si vytvára nádej, že svojimi trumfami prebije oba hodnotné listy tejto farby. Hlási "farba" - obidvaja protivníci odpovedajú "dobre". Potom predák informuje protihráčov slovom "červená" a obracia trumfový list. Hráč B by mal správne odpovedať "dobrá", čo značí, tiež ako "pas". Nemá totiž v červenej farbe ani kráľa, ani vyšníka, a môže teda predpokladať, že predák drží v ruke hlášku o hodnote 40 bodov. Keby však obidvaja hráči konštatovali "dobrá", alebo "pas", karty by sa zložili a rozdávalo znovu. Preto teda niekedy jeden z partnerov ohlási "flek" z povinnosti. kontruje, aby sa s rozloženými kartami vôbec hralo. Zadák mlčí.
Hráč A vynáša žaluďového kráľa - snaží sa tak protivníkov donútiť, aby zabíjali esom. V tom prípade si predák zvyšuje šancu uhrať žaluďovú desiatku. Hráč B prihadzuje žaluďovú osmičku a hráč C zabíja esom. Na výnosu je hráč C. Vytuší, že predák drží v ruke ešte žaluďovú desiatku. Keby ju mal v kartách spoluhráč B, iste by s ňou už prebíjal. Naviac má hráč C tri žaluďové karty, tri ďalšie žaluďové listy boli nesené, takže, je veľká pravdepodobnosť, že partner B už bude musieť prebíjať s trumfami. Preto sa v ďalšom výnose objaví žaluďová dáma. Predákovi A nezostáva nič iné než zabíjať desiatkou a hráč B získava zdvih trumfom - je ním srdcová osmička. Teraz teda vynáša držiteľ predchádzajúceho zdvihu - hráč B.
Pokúša sa hrať zeleným esom. Spoluhráč C "maže" desiatkou zelenou a predákovi A nezostáva nič iné len zhodiť zelenú sedmičku. A opäť vynáša zelený list - kráľa. B prihadzuje zelenú osmičku, predák zeleného nižníka. C drží v ruke štyri guľové listy - kalkuluje, že A túto farbu s najväčšou pravdepodobnosťou zhodil do talónu. Nevynáša teda hodnotný list, ale guľovú deviatku. C prebíja guľovým nižníkom a A je skutočne donútený k prebíjaniu trumfom. Urobí tak srdcovou desiatkou. Spočíta si pritom, že už bolo nesených šesť zelených listov, siedmy ma v ruke, a snaží sa teda svojou zelenú dámou pripraviť jedného z protivníkov o trumfa. Postihnutý je hráč B, ktorý prebíja srdcovou deviatkou. Konečne C prihadzuje zelenú deviatku. Na výnosu je znova hráč B a znova sa pokúša vytrumfovať predáka A guľovým listom. Tentokrát nesie kráľa. C prihadzuje dámu a A zabíja červeným kráľom. Hlási pritom "40". Zostávajú mu v ruke ešte dve srdcové karty - totiž dáma a sedma. Pokúša sa uhrať sedmu v poslednom zdvihu a útočí dámou na posledné trumfové listy súperov. Posledné dva červené sú v rukách protivníkov skutočne rozložené, a B sa teda zbavuje červeného nižníka, C esa. C potom vynáša žaluďovú sedmičku, A zabíja žaluďovým nižníkom a hráčovi B nezostáva nič iné, ako prihodiť hodnotný list - guľovú desiatku. Potom A vynáša červenú sedmičku, získava poslední zdvih a B je dokonca nútený zhodiť guľové eso, C zhadzuje žaluďovú deviatku. Víťazí predák, hráč A, pretože sa mu okrem hlášky "40" podarilo získať poslední zdvih a ešte tri desiatky. Pripisuje si teda 80 bodov. Protivníci uhrali len päť desiatok, teda 50 bodov, a stratili hru.

Po preštudovaní tejto praktickej ukážky môžeme pristúpiť k ďalším pokynom o technike mariášovej hry. Už z príkladu hry je možné vypozorovať, že sa obaja protivníci hlavného hráča snažia vzájomne podporovať. Pokiaľ môžu prihadzujú si navzájom hodnotné listy. Ak sa stane, že jeden z oboch partnerov má skutočne zlú kartu, potom nikdy nevynáša žiadny list svojej dlhej farby. Zodpovednosť za eventuálnu prehru leží totiž na pleciach spoluhráča a výnosom dlhej farby môže partnera donútiť k zabíjaniu trumfami. Ak mám v ruke napr. dve zelené a päť gulí, je možné predpokladať, že partner guľový list nemá. Vynášam teda radšej zelenými. Naopak ak mám dostatočne silnú kartu, potom vynášam predovšetkým z dlhej farby, aby som pripravil o trumfy svojho protivníka.
Technickým možností, drobných fínt je veľa. Mnohým z nich sa je možné naučiť len praxou.

Potom nezostáva nič iné než zvládnuť ďalšie možnosti mariášovej hry, a to pravidla "sedmy" a "stovky". Voliaci hráč, predák, môže potom, čo bola jeho hra schválená, ponúknuť vyšší záväzok. Predovšetkým "sedmu", alebo prísľub, že posledný zdvih získa trumfovou sedmičkou. Tento záväzok sa spravidla oznamuje súčasne s farbou trumfového listu. Hlavný hráč teda môže ohlásiť "gule trumfy so sedmou", alebo "gule a sedma ultimo", popr. "gule so sedmou nakoniec". Všetky tieto formulácie sú v podstate vyjadrením toho istého záväzku. (Sedmu ohlásim samozrejme len vtedy, ak mám v ruke silnú kartu - aspoň tri ďalšie trumfové karty.) Pritom sa hráč, ktorý sedmu hlásil, snaží protivníkov pripraviť v priebehu hry o všetky trumfy, aby sedma volenej farby zostala v poslednom zdvihu ako jediná trumfová karta. Sedmu nemusia hlásiť vždycky len hlavný, alebo voliaci hráč. Môžu sa k nej zaviazať aj protivníci. Tejto sedmičke sa hovorí hlásená. Poznáme tiež "tichu sedmu" (viď. príklad hry). Je to sedma, ktorou sa získa posledný zdvih, a nebola hlásená. Ak sa však stane, že bola táto sedma prebitá, potom je hráč, ktorý ju vyniesol primerane potrestaný. Tichá sedmička je samozrejme čo do postihu lacnejšia ako hlásená.

Okrem toho sa niektorý z hráčov môže zaviazať, že uhraje v jednej hre sto bodov. Urobí tak spravidla vtedy, ak má v ruke hlášku o hodnote 40 bodov, nádej na posledný zdvih a na získanie aspoň päť hodnotných kariet, desiatok a es. Pre získanie stovky sa môže využiť aj jedná dvadsaťbodová hláška, posledného zdvihu a sedem desiatok - táto možnosť však býva ďaleko zriedkavejšia a je tiež neporovnateľné riskantnejšia. Nakoniec nieje dovolené získať hlásenú sedmu viac než jednou hláškou. Nieje možné vyhrať stovku napr. na základe dvoch dvadsaťbodových hlášok. Avšak ak hráč stovku uhraje, smie si k celkovému bodovému skóre nakoniec pripočítať i tie hlášky, ktoré sú tak povediac nadbytočné. Stovka rovnako ako sedma môže byť buď hlásená, alebo nehlásená, teda tichá. K nehlásenej stovke môže hráčovi pomôcť aj viac hlášok. V optimálnom prípade je možné túto tichú stovku získať len štyroma hláškami. Tichá stovka je prirodzene lacnejšia, ako hlásená.

Nakoniec je nutné sa zmieniť o možnosti hlásiť stovku a sedmu zároveň. Ak sa niektorý hráč k tomuto záväzku verejne prihlási, musí dosiahnuť nielen stovku (a to regulárnymi pravidlami), ale naviac získať posledný zdvih trumfovou sedmičkou. Pritom sa môže stať, že vyhraje stovku a stratí sedmu, alebo naopak.

Jednotlivé kategórie mariáša a ich bodové hodnotenie:
1. Obyčajná hra ............................................................................... 1
2. Tichá sedma ................................................................................ 1
3. Hlásená sedma ............................................................................ 2
4. Tichá stovka ............................................................................... 2
5. Hlásená stovka ........................................................................... 4
6. Betl, alebo žobrák ....................................................................... 5
7. Vyložený žobrák ....................................................................... 10
8. Durch ........................................................................................ 10
9. Vyložený durch ........................................................................ 20
10. Za každú desiatku cez 100 (v hlásenej i v nehlásenej stovke) sa platí polovička základnej hry.
11. Za dve sedmy.............................................................................. 8
a platená hra naviac
12. Za dve sedmy, pričom trumfová je červená .............................. 16
a platená hra naviac

Ak hráči kladú červenú farbu za lepší list, potom sa hry zohrané v tejto farbe hodnotia dvojnásobne vysoko.
Červená hra predstavuj hodnotu 2, ticha sedma červená 2, hlásená červená 4, ... atd. Toto pravidlo sa netýka betla a durcha, iných dvoch hier, pri ktorých trumfová farba neexistuje.

Betl:
Betl, alebo žobrák je hra v ktorej sa hráč zaväzujú, že nezíska ani jeden zdvih. Hlášky sa nebodujú, trumfy neexistujú a desiatka stráca svoju vysokú hodnotu - klesá medzi nižníka a deviatku, na svoje pôvodné miesto. Žobráka môže hneď na začiatku hry ohlásiť predák. Môže sa však k nemu zaviazať ktorýkoľvek iný partner, keď však predák, voliaci hráč, prednesie obvyklú frázu "farba", alebo "hra", môže protivník odpovedať slovami "zla". Vezme talón a hlási betla. Ten kto si túto náročnú hru trúfa získať, musí zhodiť dve talónové karty, položí doprostred stola obrátenú kartu a čaká na schválenie protihráčov. Keď je hra schválená, otočí list a hra je otvorená.
Nieje nutné pripomínať, že sa k tejto hláške hráč rozhodne vtedy, ak má v ruke skutočne listy najnižších hodnôt. Medzery sa však v liste väčšinou vyskytujú - napr. k červenej 7 - 8 - 10 chýba deviatka. Protihráči sa pochopiteľne snažia objaviť práve túto slabinu a využiť ju. Okrem toho sa nepriamo vzájomné informujú. Napríklad jeden z nich nesie niekoľkokrát niektorú farbu. Druhý hráč pochopí, že sa spoluhráč zbavuje osamotených "plonkových" kariet. Potom neváha a nesie v tej istej farbe čo najnižší list. Z mnoho fínt je možné uviesť ešte ďalšiu. Jeden z protivníkov spozná, že hlavní hráč ma uzavretú kartu - napríklad 7 - 8 - 9 - 10 v žaluďovej farbe. Zhodí preto za sebou štyri vysoké žalude. Pretože partner nemá ani jedinú žaluďovú kartu zhadzuje buď vysoké listy ostatných troch farieb, alebo listy jednej farby. Stačí teda iba sledovať, ktoré karty si spoluhráč tak povediac, "odmazal". V piatom zdvihu sa potom už len vynesie najnižšia karta tejto "odmazanej" farby.

Durch:
Je konečne ďalšia kategória mariášovej hry. Na rozdiel od betla sa niektorý z trojice zaväzuje, že urobí všetky zdvihy. Ak sa niekto z protivníkov odváži hrať žobráka, počká partner so silnou kartou v ruke, až ho dotyčný hráč požiada o súhlas. Potom vezme dva talónové karty a hlási v poradí vyššiu hru, durcha. Na túto kategóriu mariáša si trúfne len hráč s najvyššími kartami v ruke (i keď tiež i on má v kartách niektoré slabiny). Trumfy však nehrajú rolu, desiatky opäť klesajú na svoju úroveň a predstavujú nižšie karty ako nižníky. Farba sa ctí ako vo všetkých ostatných druhoch mariášovej hry.

Vyložený žobrák a vyložený durch sú ďalšie stupne hry. Kto ohlási vyloženú hru, musí po prvom zdvihu položiť svoje karty na stôl. To isté urobia aj spoluhráči. Nieje snáď nutné pripomínať, že potom je ďaleko ľahšie využiť i najmenšie slabiny v kartách, nehovoriac o tom, že sa protihráči môžu dohovoriť, otvorene kombinovať. Preto na otvorenú hru pristúpime len vtedy, ak máme svoj list pokiaľ možno bez vady.

Dve sedmy:
Dve sedmy sa nehrajú v každej mariášovej hre ani v každej hráčskej spoločnosti. Tento termín znamená prísľub, že trumfová sedma vezme poslední zdvih a ďalšia sedma inej farby bude pritom trumfovej sedme "pomáhať". Inými slovami: sedma inej farby získa predposledný zdvih. S najväčšou pravdepodobnosťou uhrajeme tento typ záväzku vtedy, ak v ruke máme dokonale zastúpené len dve farby - trumfovu a jednu ďalšiu naviac.

Flek - re sú ďalšími pojmami, s ktorými by sme sa mali zoznámiť. Ak protivník pochybuje, že hlavní hráč svoj záväzok uhraje, môže oponovať slovom "flek". Avšak na toto kontrovanie môže hlavný hráč odpovedať slovom "re". Urobí tak len vtedy, ak si je určite istý, že záväzok splní. Flek pritom zvyšuje hru dvojnásobne vysoko. Je ho možné dať nielen na hru, ale aj na sedmu, stovku a ktorýkoľvek iný druh hry. Re platí dvakrát toľko čo flek. Nakoniec môžu hráči zvyšovať hodnotu hry podľa tejto stupnice:

Obyčajná hra - 1 x hra
flekovaná - 2 x hra
reovaná - 4 x hra
tutti - 8 x hra
retutti - 16 x hra

Ak však nikto neflekoval základnú hru vo farbe, karty sa väčšinou skladajú. To isté sa týka spravidla i hry so sedmou. Len hra vyššia ako stovka sa hraje bez ohľadu, či bola kontrovaná, alebo nie.

Príklady počítania:
Víťaz hlásenej stovky (4) a sedmy (2) získava spolu 6 bodov.
Sto a sedem červených - červená platí dvojnásobok ako lepšia farba ( teda 8), sedma rovnako dvojnásobok (4) - spolu 12 bodov.
Ak niekto hraje 100 a 7 červených a na oboch dostal flek a na 100 hlásil re, pričom sedmu prehral, vyzerá konečný stav takto :
100 =4, v červených 8, flek 16, re 32 7 = 2, v červených 4, flek 8 32 mínus 8 = 24. Hodnota výhry predstavuje 24 bodov. Tieto body je možné potom násobiť primeranou peňažnou sumou. Ak hrajú napr. účastníci hry desaťhaliernikový mariáš, násobí sa bodový výsledok desaťhaliernikmi.

GamblingPlanet:

Play blackjack and start geld winnen! Try also your new roulette strategie! Play now!