KANASTA

Počet hráčov:
Kanastu hrajú spravidla štyria hráči rozdelení na dva páry. Dvaja partneri sediaci oproti sebe spolupracujú na spoločnom bodovom výsledku. V hre sa však môže uplatniť aj menší či väčší počet hráčov. Môžu to byť dvaja či traja partneri, ale i päť, alebo šesť účastníkov. Logike kanasty však najlepšie odpovedá počet štyroch, v krajnom prípade šiestich hráčov. Šestka sa totiž spravidla delí na dve trojice, alebo na tri dvojice, ktoré v priebehu stretnutia spolupracujú rovnako ako páry hráčov pri kanaste o štyroch účastníkov. V trojici hráčov väčšinou bojuje každý sám na svoju vlastnú päsť, čo uberá hre na prirodzenej dramatičnosti. Kanasta o piatich hráčov je viac-menej analógiou hry pre štyroch hráčov. Na jednej strane bojuje totiž trojica, na druhej dvojica partnerov. V trojici však jeden z účastníkov pauzíruje, aby boli sily oboch súperiacich strán v trvalej rovnováhe.

Počet kariet:
V hre sa používa dvakrát 52 kariet typu rummy a naviac ešte štyria žolíci - teda spolu 108 kariet. Len hra o šiestich hráčov má trikrát 52 kariet so šiestimi žolíkmi.

Sled hodnôt:
Je bežný ako v hrách typu rummy - od dvojky po eso. Dvojky, trojky a žolíci však majú v hre, ako ešte uvidíme, svoje špecifické postavenie.

Hodnota jednotlivých listov: červená trojka ......................................................... 100 bodov
joker ....................................................................... 50 bodov
dvojka ..................................................................... 20 bodov
eso .......................................................................... 20 bodov
vysoké karty (K - Q - J - 10 - 9 - 8) po ............... 10 bodov
nízke karty (7 - 6 - 5 - 4 ) ...................................... 5 bodov
čierna trojka ............................................................. 5 bodov (často až 100 bodov)

Funkcie a úloha jednotlivých kariet:
Pred štúdiom pravidiel, ale i pred zahájením vlastnej hry je treba poznať rolu jednotlivých kariet a celých kombinácii v hre. Predovšetkým je nutné si vysvetliť pojem "divoké karty",. Tie tu môžu nahradzovať ktorúkoľvek kartu okrem červených a čiernych trojok. Pritom sa týmito "divokými kartami" stávajú nielen žolíci, ale spolu s nimi tiež všetky dvojky - teda spolu 12 kariet.

Kanasta:
alebo košík predstavuje skupinu siedmich kariet rovnakej hodnoty. Môže to byť 7 kráľov, 7 deviatok, 7 osmičiek apod. Na rozdiel od bohatého registru kombinácii v hre rummy dovoľuje kanasta v podstate len toto jediné zoskupenie kariet. Kanastu však delíme podľa skladby na čistú a zmiešanú (alebo špinavú). Čistá kanasta sa smie vybudovať len zo siedmich kariet jednej hodnoty. Zmiešanú tvoria naopak sčasti "divoké karty", dvojky a žolíci. Pravidla kanasty však predpisujú, že žolíci a dvojky smú byť v nečistých kanastách, ale i v nedokončených radoch kariet naviac v polovičnom zastúpení. Ak hráč vyloží na stôl tri karty (trojicu), smie byť v tejto kombinácii najviac jedná "divoká karta". Medzi štvorma kartami, môžu byť dve divoké karty (takisto, ako v pätici). V šestici, alebo v uzavretej kanaste môžu byť najviac tri divoké karty. Okrem toho hovoria pravidlá o tzv. divokej kanaste, ktorá je v hre pomerne zriedkavým javom. Toto cenné zoskupenie pozostáva buď zo samých dvojok, alebo z dvojok a žolíkov zároveň. K stavbe sa smú teda použiť výlučne divoké karty. Z ďalších termínov si vysvetlíme pojem "rad". Radom nazývame sled kariet rovnakej hodnoty, ktorý je v podstate nedokončenou kanastou. Obsahuje teda viac než tri, ale menej ako sedem kariet.

Zvláštne karty:
Okrem divokých kariet sú v hre ešte dva ďalšie druhy kariet s celkom výnimočným postavením. Sú to červené a čierne trojky. Červená trojka je vlastne prémiová karta. Za jej vlastníctvo môžeme bodovo skórovať. Červené trojky sa preto nepoužívajú k tvoreniu rady - ležia na stole ďalej od ostatných kariet. A ešte niečo : hneď ako dostaneme pri rozdávaní, alebo zoberieme z talónu červenú trojku, odložíme ju bokom na stôl a namiesto nej okamžite zoberieme inú kartu z talónu. Čierna trojka má inú povahu. Je to karta obranná - nedovolí totiž protivníkovi brať karty z odkladacieho balíčku. Teda ak vyhodíme čiernu trojku, zablokujeme susedovi po ľavici balíček odhodených kariet. Tato blokáda sa však týka iba tohoto jediného hráča. Ďalší partneri kanasty majú opäť voľné ruky.

Uveďme si ešte bodové hodnotenie týchto zvláštnych kariet :
Červená trojka sa rovná 100 plusových bodov. Ak získa jedná strana do rúk všetky štyri prémiové karty, pripisuje si k dobru plných 800 bodov, teda dvojnásobok. Má to však tiež háčik. Hráči, ktorí držia prémiové karty, ale do konca hry nezískali ani jedinú kanastu, musia si tieto červené trojky odpočítať. Za jednu červenú trojku odpočítajú stovku, za štyri osemsto bodov. Čierna trojka, ktorá zostane v rukách porazených hráčov, sa hodnotí mínus 100 bodmi. (podľa niektorých pravidiel 5 bodmi)

Cieľ hry:
Snahou každej dvojice je dosiahnuť čo najväčšieho počtu kanást a čo najväčšieho počtu hodnotných rad, ktoré je možno postupne doplňovať. Okrem toho sa tiež obidva strany snažia čo najrýchlejšie zbaviť svojich kariet a uzavrieť hru. Za splnenie všetkých týchto podmienok sú totiž účastníci kanasty primeraným spôsobom prémiovaní. Počet získaných bodových hodnôt sa priebežne sčíta a ta dvojica, ktorá dosiahne najskôr päť, alebo desaťtisíc bodov sa stáva víťazom a pripisuje si na konto celú partiu. Keď sme sa zoznámili s všetkými základnými pojmami bežne používanými v tejto hre, môžeme prejsť k vlastnému priebehu hry. Avšak skôr sa ešte zoznámime s uceleným systémom bodovania, ktorý vymeriava základnú taxu bodových jednotiek:

Divoká kanasta so žolíkov a dvojok ......................................1000 bodov
Divoká kanasta dvojková .......................................................800 bodov
Čistá kanasta ..........................................................................500 bodov
Zmiešaná kanasta ...................................................................300 bodov
Za uzatvorenie hry .................................................................100 bodov
Za červenú trojku ...................................................................100 bodov
Za 4 červené trojky ................................................................800 bodov

Rozdávanie:
Množstvo kariet rozdávaných v kanaste závisí v podstate od počtu hráčov. Ak hrajú dvaja partneri, dostávajú po 15 kartách. Traja hráči sú podelení 13 kartami, štyria 11 kartami. Zbytok sa položí na stôl. Ide o tzv. kmeňový balíček, z ktorého s v priebehu hry dokupuje.

Hra:
Hráči si najskôr usporiadajú karty v ruke, vyhodia pred seba na stôl získané červené trojky a doložia miesto nich ďalšie karty. Potom rozdávajúci hráč otočí vrchní list kmeňového balíčku a položí ho vedľa ako prvú kartu odkladacej kôpky. Tím je hra otvorená. Hráč po ľavej ruke rozdávajúceho môže buď zobrať jeden list s kmeňového balíčku, alebo si vziať obrátenú kartu z odkladacej hromádky, pretože mu vlastne bola ponúknutá. Teraz musí jeden list (ktorý sa mu nehodí) vyhodiť. Potom prichádza na rad ďalší hráč. Obidva strany sa pochopiteľne snažia čo najrýchlejšie vyložiť. Väčšinou tiež vykladajú hneď ako to je možné. Ich kombinačné možnosti, ale i možnosti brania kariet sa totiž od tohoto okamihu prenikavo zlepšujú. Hra ma v podstate niekoľko základných častí :

a) branie kariet
b) vykladanie
c) zmrazovanie balíčku
d) úplné zmrazovanie

a) Branie kariet: Hráč, ktorý je na rade, berie buď vrchnú kartu kmeňového balíčku, alebo tiež karty z odkladacej kopy. Ak volí druhú možnosť, smie tak urobiť len za predpokladu, že už jeho strana vyložila (buď tak urobil on sám, alebo jeho spoluhráč). Neberie pritom len vrchní list, ale celý balíček odložených kariet. Toto je však skôr prínosom než trestom, zvlášť, ak sú v tejto kôpke karty, ktoré je možné okamžite použiť k doplneniu rad na stole.

a) Vykladanie: Hneď na začiatku hry sa pre prvé vyloženie stanoví minimálna hranica päťdesiat bodov. Pritom je dovolené, aby hráč vyložil svoj list pomocou vrchnej karty odkladacieho balíčku. Aby to mohol urobiť ( a vziať tak aj ostatné odhodené karty), musí mať v ruke aspoň ďalšie dva doplňujúce karty. V konkrétnom prípade to vyzerá asi takto. Hráč ma na ruke dve dámy, na balíček bola zhodená tiež dáma. Strana kupujúceho hráča dosiaľ nevyložila, ale pomocou dvoch dám je možné vziať tretiu z odkladacej kôpky. Z päťdesiat bodov predpísaných pre vyloženie sa teda splnilo 30 bodov. Avšak hráč má v ruke ešte ďalšiu trojicu : tvoria ju dve päťky a jedná divoká karta. Oba päťky sa rovnajú spolu desať bodom, dvojka dvadsať ďalším bodom. Táto strana teda vykladá 60 bodov a naviac kupuje odkladací balík. Pravidlo o braní však dovoľuje priložiť si ostatné karty získané zobratím odkladacej kôpky najskôr v ďalšom kole. (toto pravidlo sa niekedy nedodržuje). I v ďalších kolách smú hráči brať balíček len vtedy, ak majú k vrchnej karte tejto kôpky aspoň dve doplňujúce karty. Bez kariet rovnakej hodnoty je dovolené brať balík len s podmienkou, že partner zhodil takú, ktorú má protivníkova strana zastúpenú už vo vyložených radách. Pre vykladanie tak platia tieto podmienky :

1. Pre prvé vyloženie sú nutné najmenej tri karty (nieje možné napríklad položiť na stôl žolíka a desiatku, aj keď obidva listy predstavujú 60 bodov). Jedná z troch kariet sa môže dobrať z odkladacieho balíka.
2. Doplňovať vyložené rady smie len ten hráč, ktorý je práve na rade.
3. Vykladajú sa tercky (K - K - K ), kvarty (9 - 9 - 9 - 9 ), kvinty (8 - 8 - 8 - 8 - 8 ) a sexty (7 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7 ), nikdy však sekvencie, sledy jednej farby (napríklad piková 7, piková 8, piková 9, piková 10).
4. Hotové kanasty smú hráči rovnako doplňovať v priebehu ďalších kôl príslušnými kartami. Avšak ak uzavrieme kanastu napríklad päťkou, strácame právo brať päťky s odkladacej kôpky a s nimi aj celý odkladací balík.
5. Pre prvé vyloženie musí hodnota vykladaných kariet dosiahnuť aspoň 50 bodov. S rastúcim počtom bodových prémií na našom konte sa podmienky pre vykladanie neustále zhoršujú. Hneď ako prekročíme po jednej, alebo niekoľko hrách hranicu 1495 bodov, bude i jednoduché vyloženie stále ťažšie. Ukazuje to vlastne aj táto tabuľka :

bodyk

Len letmý pohľad do tejto tabuľky naznačuje, že 150 bodov bude hráč vykladať, len s veľkými problémami - praktický sa mu to ťažko podarí zvládnuť bez žolíka, alebo väčšieho počtu es. Avšak vyložiť je možné až vtedy, ak sa podarí niektorému hráčovi poskladať karty do jednej kanasty. Hodnoty týchto siedmich kariet už nieje potrebné prepočítavať. Zmiešaná, alebo špinavá kanasta sa totiž sama o sebe rovná trom stovkám bodov.

c) a d) Čiastočné a úplné zmrazenie balíčka hraje veľmi dôležitú obrannú rolu. Zvlášť vtedy, ak sa odhodí veľké množstvo kariet, v odkladacej kôpke sú už celé kanasty, po ktorých pasú obidve strany. O čiastočnom zmrazení pomocou čiernej trojky sme už hovorili. Úplne zmraziť sa nám podarí vtedy, ak do odkladacej kôpky zhodíme jednu z divokých kariet (v niektorých pravidlách aj červené trojky). To síce nevylučuje branie tejto kôpky, ale podstatne to skomplikuje. Hráč, ktorý by chcel vziať horný list odkladacej kôpky a teda aj celú túto kôpku musí mať na ruke dva rovnaké karty. (Ak kôpka nieje úplné zmrazená stačia na to aj vyložené karty na stole.) Odhodiť divokú kartu je krutá obeť, avšak niekedy sa podstatne vyplatí. Zvlášť, ak má v ruke len karty, ktorými by len doplňoval kanasty svojich protivníkov. Vtedy vyhodí divokú kartu a je málo pravdepodobné, aby protivník mal na ruke dva ďalšie karty, ktoré už vyložil.

Uzatvorenie hry:
Hru smie uzavrieť len hráč, ktorý vyložil, alebo doložil z ruky všetky karty na stôl a okrem toho vytvoril aspoň jednu kanastu. Poslednú kartu v ruke musí odhodiť na odkladací balíček. Za zatvorenie hry si víťazná strana pripisuje 100 bodov (v niektorých pravidlách 200). Niektoré pravidlá pripisujú zvláštnu prémiu hráčovi, ktorý uzavrie rovno z ruky (teda sa mu v ruke podarilo vytvoriť celú kanastu). Táto prémia činí 1000 bodov (niekde 500). Ak sa stane, že je spotrebovaný nielen celý kmeňový balíček, ale aj odkladacia kôpka, a predsa sa nenašiel hráč, ktorý by dokázal toto kolo kanasty uzavrieť, pokutujú sa všetci hráči 100 trestnými bodmi. Ak hraje šesť hráčov s troma balíčkami po 52 listoch, majú v nich už šesť červených trojok, nie štyri. Bodová hodnota sa v tomto prípade pre päť červených trojok zvýši na 1000 a pre šesť červených trojok na 1200 bodov.
Pri konečnom prepočte si obidva strany spočítajú svoje prémie i bodové hodnoty vyložených kariet a odpočítajú bodovú hodnotu tých listov, ktoré zostali hráčom v ruke. Skóre potom zapíšu do stĺpcov MY a ONI. Ak však jedná strana uzavrie hru skôr než protivník stačil vybudovať jedinú kanastu, musia prehrávajúca strana odpočítať mínusovými bodmi všetky červené trojky, všetky karty v ruke a v niektorých pravidlách dokonca i vyložené rady, ktoré obaja hráči nestihli premeniť na kanastu.

Počítanie bodov:

Príklad výpočtu prehrávajúceho hráča :
Za zatvorenie 100 bodov
Za zmiešanú kanastu 300 bodov
Za červenú trojku 100 bodov
Za vyložené rady 420 bodov

spolu : 920 bodov
odpočítané karty v ruke spoluhráča 45 bodov
spolu celkom 875 bodov

Príklad výpočtu porazených hráčov :
za čistú kanastu 500 bodov
za vyložené rady 95 bodov
za dve červené trojky 200 bodov

spolu : 795 bodov
odpočítané karty v ruke 60 bodov
spolu celkom 735 bodov