BRIDGE

Počet hráčov:
4. Vždy dva a dva sedia oproti sebe ako spojenci a tvoria jednu stranu, alebo "linku". Pre ľahšiu orientáciu označujeme jednotlivých hráčov po rozsadení svetovými stranami juh - sever, západ - východ. Rozsadenie sa určuje losom, dva najväčšie z vytiahnutých kariet predstavujú jednu partnerskú dvojicu. Ak si vytiahnú dvaja hráči kartu rovnakej vysokej hodnoty, rozhoduje farba. Prví pár obsadí linku sever - juh, druhý dve ďalšie svetové strany.

Druh kariet :
Rummy karty (bez žolíkov) - 104 listov. Hraje sa však vždy len s jedným balíčkom.

Poradie hodnôt:
2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - J - Q - K - A

Sled farieb :
Hodnoty farieb sú v bridži stabilné. Najvyššou farbou sú piky, druhou v poradí srdce, potom kára, a nakoniec kríže.

Cieľ hry :
Licitáciou vydražiť najväčšiu hru a uhrať ju. Usilovať sa o maximálni počet zdvihov - 13.

Rozdávanie :
Hráč, ktorý si pri losovaní vytiahol najväčšiu kartu, rozdáva ako prvý. Zvolí si jeden z dvoch balíčkov 52 kariet, dá ich zamiešať hráčovi po svojej ľavici a preložiť hráčovi po pravej strane. Potom rozdáva po jednej karte zľava doprava ( v smeru hodinových ručičiek) ľavým susedom začínajúc. V priebehu rozdávania sa mieša zároveň druhý balíček kariet, pripravený pre ďalšie kolo. Táto úloha je zverená partnerovi rozdávajúceho hráča. Keď ukončí miešanie, odloží balíček k svojej pravej ruke. Po skončení prvej hry ho vezme ďalší hráč a ihneď rozdáva. Ak je prvým rozdávačom predstaviteľ strany juh, potom v ďalšom kole dáva západ.

Priebeh hry :
Po rozdaní všetkých kariet si hráči zrovnajú svoje listy v ruke. Potom zahajuje hráč, ktorý rozdával, dražbu. Po nej nasleduje hra. Získané zdvihy sa skladajú na seba krížom, aby bola stála kontrola, koľko zdvihov strana získala. Prvým šiestim zdvihom, ktoré ešte nestačia na víťazstvo sa hovorí "kniha".
Každý ďalší zdvih sa nazýva "trik". V jednej hre je možno získať 7 trikov :

7 zdvihov - 1 trik
8 zdvihov - 2 triky
9 zdvihov - 3 triky
10 zdvihov - 4 triky
11 zdvihov - 5 trikov
12 zdvihov - 6 trikov
13 zdvihov - 7 trikov

Triky sa v záveru hry hodnotia rôznymi bodovými hodnotami. Závisí v podstate na kvalite trumfovej karty.

Pravidlo hry :
Ctiť, priznávať farbu je základná povinnosť. Avšak nieje treba za každú cenu prebíjať vyššou hodnotou. Ak hráč nemá vynesenú farbu v ruke, môže, ale nemusí prebíjať trumfom. Z taktických dôvodov je možné prihadzovať ľubovoľnú farbu.

Dražba (licitácia) :
Dražiť začína hráč, ktorý rozdával karty. Pravidla hovoria o tom, že rozdávač ponúkne záväzok. Urobí to tak, že oznámi, koľko trikov a v akom záväzku (v ktorej trumfovej farbe) sa zaväzuje jeho strana získať. Záväzok však nemusí byť len trumfový (s uvedením trumfovej farby ), ale i beztrumfový, kde trumfy naopak nehrajú rolu. Ak sa tak napríklad stane zo slovami "dva piky", čo inak znamená "zaväzujem sa získať knihu (6 zdvihov) plus dva triky, teda celkom osem zdvihov, za predpokladu, že trumfovou farbou budú piky". Alebo ponuka znie : "jeden bez trumfov". Znamená to, že sa dražiteľ zaväzuje získať knihu a jeden trik naviac, teda 7 zdvihov. Hráč sediaci po ľavici má právo túto ponuku predražiť vyššou ponukou. Alebo je to lepšia farba, alebo väčší počet zdvihov. Poradie záväzkov :
1 kríž - 1 káro - 1 srdce - 1 pík - 1 bez trumfov 2 kríže - 2 kára - 2 srdcia - 2 piky - 2 bez trumfov 3 kríže - 3 kára - 3 srdcia - 3 piky - 3 bez trumfov ...

Tak sa ponuky zvyšujú až na 7 krížov - 7 kár - 7 srdci - 7 pikov - 7 bez trumfov.
Dva piky predstavujú vyššiu ponuku, ako jeden bez trumfov atď. Súperi môžu dať na ponúknutý záväzok kontra. Po ňom však dražba pokračuje, ak ponúkne ďalší hráč iný, ale vyšší záväzok. "Kontra" sa hlási vtedy, ak sa protivník domnieva, že hrajúca strana triky, ku ktorým sa zaviazala, nezíska. Kontrovaná hra sa hodnotí dvojnásobne vysoko. Ak je kontrovaný hráč presvedčený, že ohlásený počet trikov uhraje, môže ponúknuť "rekontra". Tím sa však hodnota hry znovu zvyšuje. Rekontra sa hodnotí dvakrát viac než kontra. V zásade teda platí : po kontrovaní niektorej ponuky musia traja ostatní hráči po sebe zaujať stanovisko. Buď odpovedajú "rekontra", alebo sa vzdajú ďalšej dražby a hlásia "pas", poprípade naopak zvyšujú ďalej svoju ponuku. V licitácii pokračuje vždy nasledujúci hráč. Konečný záväzok tvorí ponuka, po ktorej traja hráči pasovali. Potom nasleduje hra.
Zodpovednosť pri dražbe je mimoriadne veľká. Ak hráč draží príliš vysoko a strana s najväčším záväzkom svoju hru stratí, sú postihnutí obaja partneri. Ak zostala ponuka pod skutočnou možnosťou kariet, pripravujeme sa o cenné body. Nehodnotia sa totiž triky skutočné dosiahnuté, ale vydražené.
Na konečný bodový zisk hry má vplyv len splnenie dražby. Strana získa napr. 6 trikov, ale bolo vydražené 5 trikov, a tak sa bodovo oceňuje len týchto 5 trikov. Všetky ostatné sa hodnotia až v konečnom skóre celého stretnutia. Preto je obzvlášť dôležité vedieť právne ohodnotiť vlastnú silu kariet. Sila kariet v ruke závisí na dvoch faktoroch :
a) či je v ruke dostatok kariet "dlhej farby", ktoré môžu prijsť v úvahu ako trumfová farba. b) či je v ruke dostatok figúr, ktoré sľubujú uhrať viac zdvihov.

V licitácii a správnom ohodnotení listov je de facto celá podstata bridžovej hry. Iste nieje nijak ľahké sa správne orientovať. Zvlášť začiatočník musí doslova študovať možné kombinácie a overovať si ich praktickou hrou. Pre lepšie pochopenie uvádzam tabuľku, podľa ktorej je možné dobre ohodnotiť silu kariet a predpokladaný počet dosiahnutých zdvihov. Anglická terminológia používa pre zdvih získaný figúrami termín "Honour-Trick", v skratke HT:

1. A a K v jednej farbe .......................................................................2 HT
2. A a Q v jednej farbe ......................................................................1,5 HT
3. K - Q , alebo K - J - 10 v jednej farbe .........................................1 HT
4. K a niektorá iná farba hodnoty nižšej ako J ..................................0,5 HT
5. Q - J a niektorá iná karta hodnoty nižšej ako J .............................0,5 HT
6. Q a dve ľubovoľné karty pod 10 ...................................................0,25 HT
7. J a tri ľubovoľné karty pod 10 .......................................................0,25 HT
8. Dlhé farby - na každú 4. kartu .......................................................0,5 HT
9. Dlhé farby - na každú 5. kartu a ďalšie po ....................................1 HT

Pri hodnotení dlhej farby vychádzame z predpokladu, že z nej urobíme farbu trumfovu. Farbu, ktorá nieje zastúpená aspoň štyroma kartami, môžeme sotva zvoliť ako trumfovu.
Ak spočítame svoje možnosti budeme s menej ako 2,5 HT (figurovými zdvihmi) hlásiť pas. Na 2,5 HT sa odvážime ponúknuť jednu v farbe (hlásime podľa dlhej farby 1 kríž, 1 káro atď.). K ponuke dvoch trikov musíme mať na ruke silnejšiu kartu s vyššími figúrami a jednu dlhšiu farbu.

Nakoniec je potrebné zmieniť sa ešte o veľmi dôležitom momente licitácie. Hráč, ktorý ponuka svoj záväzok, zároveň informuje o sile svojich kariet a o najsilnejšej farbe nielen spoluhráča, ale aj protivníkov. Spoluhráč nadväzuje na túto licitáciu a snaží sa odpovedať, či s touto farbou súhlasí, alebo či má lepšiu farbu, alebo zostavu. Podľa toho primerane zdvíha licitáciu a čaká, ako odpovedia protihráči. Populárne môžeme povedať, že pri licitácii oznamuje každé slovo hráča silu kariet a jeho možností spoluhráča. Je teda naprosto samozrejmé, že je nutné poznať systém hry, v ktorom všetci spoluhráči hovoria. U nás je najbežnejší systém limit, v Amerike goren, stayman, roth - stone, v západnej Europe acol, baron, canapé, neapolitánsky tref, rímsky tref. Existuje ešte mnoho ďalších, domnievame sa však, že pre porozumenie princípu je predsa len najlepší systém bodového hodnotenia podľa Culbertsona, ako som ho už vysvetlil pri výpočte HT.

Pre lepšie pochopenie načrtnem postup myslenia hráčov pri licitácii:
Spoluhráč hlási " 1 kríž", je to najnižší záväzok, pravdepodobne naznačuje, že je silný v krížovej farbe. Spoluhráč ma viac kariet v tejto farbe a okremtoho má ešte dlhú farbu, srdce. Hlási teda " 2 kríže" a čaká ako sa vyvinie ďalšia licitácia. Pre uľahčenie počítajme s tím, že obaja protivníci pasujú, znamená to, že síla ich kariet je tak nízka, že nedosahuje ani potrebných 2,5 HT na jeden trik. Je možné očakávať, že vzájomná licitácia končí na siedmich trikoch, či už vo farbe, alebo bez trumfov.

Hra :
Hráč, ktorý uzavrel konečný záväzok, sa stáva hlavným hráčom čiže vydražiteľom. Prvú kartu vynáša predák, hráč sediaci po ľavici hlavného hráča. Po vynesení prvej karty vyložil partner vydražiteľa svoje karty zrovnané podľa farieb a hodnôt do štyroch radov otvorené na stôl a ďalej sa hry žiadnym spôsobom nezúčastni. Hovorí sa mu preto "tichý hráč" a karty, ktoré vyložil na stôl, nazývame krátko, "stôl". Bude dobre zmieniť sa tu ešte stručne o "výnosu". Vynáša totiž hráč, ktorý licitáciu neuzavrel. hráč protistrany. Je to veľká výhoda, pretože dobrým výnosom je možné zvrátiť i celý výsledok hry, či už je v prospech tej či onej strany. Preto musí protistrana vedieť tieto výhody využiť. Podľa postupu licitácie musí hráč vedieť, ako sú farby rozložené a dokonca i akou pravdepodobnou silou kariet má hlavní hráč alebo "stôl".
Z kariet "stola" naďalej vynáša, alebo pridáva do zdvihu jedine hlavní hráč. Po predákovom prvom výnose pridá teda hlavný hráč zo "stolu" druhú kartu, tretiu priloží zadák a štvrtú kartu hlavní hráč z ruky. Štyri karty takto hrané nazývame zdvih. Zdvih patrí tomu, kto prebil vo farbe, alebo trumfom nesenú kartu. K ďalšiemu zdvihu vynáša vždy hráč, ktorý získal predchádzajúci zdvih. To znamená, že zdvih môže získať i "stôl", odkiaľ je nutné tiež vyniesť. Hlavný hráč so svojím partnerom, tichým hráčom, sú útočníci, predák a zadák sú obránci.
Pre zaujímavosť uvádzam ešte túto poznámku. Na myšlienku "tajného hráča" udajne prišli pre 60 rokmi traja brický úradníci v Indii. Pretože im k obľúbenému bridžu chýbal štvrtý hráč, nahradzovali ho otvoreným vyložením rozdaných kariet.

Splnenie záväzku :
Strana hlavného hráča splní záväzok, ak získa celkom aspoň toľko trikov, koľko činil záväzok pri dražbe. Ak získa menej trikov, záväzok nesplní. Každý trik chýbajúci do splnenia nazývame "pád". Ak strana hlavného hráča splní svoju úlohu ( a záväzok nebol kontrovaný ), počíta si :

za každý trik v záväzku krížovom, alebo károvom ............................... 20 bodov
za každý trik v záväzku srdcovom, alebo pikovom .............................. 30 bodov
za prvý trik v záväzku bez trumfov ...................................................... 40 bodov
a za ďalší trik v beztrumfovom záväzku .............................................. 30 bodov

Kontra tieto sadzby zdvojnásobuje, rekontra štvornásobuje. Tieto sadzby tvoria výsledok hry a zapisujú sa do tzv. bridžového kríža pod čiaru. Zapisuje sa však vždycky len toľko trikov, na koľko znel záväzok. Triky naviac, tj. triky získané nad záväzok, sa zapisujú len do zostatku nad čiaru.

myoni

V bridžovom kríži zapisujeme na ľavú stranu zvislice výsledky vlastnej strany. Na prvej strane sa evidujú výsledky súperov. Ak nesplní strana hlavného hráča svoj záväzok, napíše si nikto výsledok pod čiaru, len oba úspešnejší súperi si môžu do zostatku nad čiarou zaznamenať hodnotu pádov (podľa priloženej tabuľky).

Hra - stretnutie :
Strana musí dosiahnuť buď jednou, alebo niekoľkými partiami najmenej 100 bodov pod čiarou, aby získala jednu hru. V jednom rozdaní je však možné v každom prípade dosiahnuť len jednej hry, a to i vtedy, že by sa splnený záväzok hodnotil viac než 200 bodmi. K ukončeniu jedného stretnutia (robberu) je potrebné, aby víťazná strana dosiahla dvoch (eventuálne troch) hier hodnotených vždycky najmenej stovkou bodov pod čiarou.

Prémie :
Za vyhrané stretnutie dostane stana zvláštnu prémiu, ktorá sa zapisuje do zostatku pod čiarou. Nad čiaru sa zapisujú prémiu za malý slem ( ak bolo vydražené a splnené 6 triky) a za veľký slem (ak víťazná strana vydražila a splnila 7 trikov). Splnenie kontrovaného a rekontrovaného záväzku sa tiež zapisuje nad čiaru. To teda znamená, že body nad čiarou nehrajú rolu pri skórovaní v jednotlivých hrách. Avšak po každom stretnutiu sa tieto body spočítajú, a ak hrajú bridžisti o peniaze (čo je skôr výnimka ako pravidlo), bodové rozdiely sa príslušné preplatia.
Ak uzatvára jedna strana hru, tj. po dosiahnutiu 100 bodov označí tento úspech pod čiaru ležatým krížikom (x). Zároveň škrtne súperom eventuálni dielčí zápis pod čiarou. Nikdy sa neškrtajú zápisy nad čiarou.

Tabuľka sadzieb :
Prehľadná tabuľka všetkých sadzieb a prémií je pripojená. Nieje potrebné učiť sa tieto hodnoty naspamäť, stačí sa naučiť v tabuľke hľadať. Časom sa jednotlivé sadzby vštiepia každému hráčovi do pamäti.

tabulka

Praktický príklad hry :
Na konkrétnom priebehu licitácie hry si najlepšie ujasníme myšlienkový postup jednotlivých hráčov. Rozdával západ, hráči sedia pri stole podľa bežného označenia.

sjvz

Po rozdaniu obdržali tieto karty :
Juh: krížové Q, 9, 7
kárové 9, 7, 5, 4
srdcové 6, 5
pikové A, Q, 8, 6

Západ :krížové K, 8, 5, 3
kárové A, Q, 8, 3, 2
srdcové J, 7
pikové 7

Sever : krížové 4
kárové K, J, 6
srdcové A, 10, 8, 4
pikové K, J, 9, 4, 2

Východ : krížové A, J, 10, 2
kárové 10
srdcové K, Q, 9, 3, 2
pikové 10, 5, 3

Licitácia:
zahajuje Z - "jedna kára", S - "jedná piky". Východ súdi, že na kára by jeho strana získala najviac 6 až 7 zdvihov. Ak však k svojej licitačnej základne pripočíta zvyšovaciu schopnosť pre srdcia, ktorú očakáva u svojho spoluhráča, môže ponúknuť: V - "dva srdcia". Juh ma zvyšovaciu schopnosť pre piky, smie prelicitovať o zdvih: J - "dva piky". Západ má zvyšovaciu schopnosť pre srdcia: Z - "tri srdcia". Sever vie, že jeho partner ponuku "dva piky" prelicitoval najviac o jeden zdvih. Z toho súdi, že juh má zvyšovaciu schopnosť pre piky. Ak to pripočíta ku svojej licitačnej základni, vidí, že na piky môže získať 9 zdvihov: S - "tri piky". Východ je s pomerne vysokou ponukou protivníkov spokojný a dúfa, že protivníci ponuku nesplnia, preto: V - "pas", J - "pas", Z - "pas". Hra je odpasovaná, hlavným (riadiacim) hráčom sa stáva sever, jeho partner juh vyloží svoje karty na stôl a nezúčastňuje sa hry.

Hra:
Prvý vynáša východ. Zvolí k tomu partnerom hlásenú farbu:

1. V - 10 kárová, J - 4 kárová, Z - A kárové, S - 6 kárová Západ dal A kárové, pretože ako tretí v poradí musí dať najväčšiu kartu. Podľa priebehu odhadzovania však súdi, že sever má v ruke J kárového, pretože keby ho mal východ, bol by ho vyniesol namiesto 10 károvej. Avšak západ dosiaľ nevie, kto má K kárového. Preto vynesie kára a očakáva istý zdvih :
2. Z - 2 kárová !, S - J kárový !, V - 3 piková, J - 5 kárová. Sever dal J kárového, tuší, že Q károvú má západ, ktorý hlásil "dva kára". Východ vidí, že jeho strana získa na srdce pravdepodobne len jeden zdvih, pretože na stole sú len dva srdcové karty :
3. V - K srdcový, J - 5 srdcová, Z - 7 srdcová, S - A srdcové.
Hlavný hráč získal zdvih a snaží sa vytrumfovať:
4. S - 2 piková, V - 5 piková, J - A pikové, Z - 7 piková Zdvih získal juh. Pozrime sa teraz, ktoré karty majú jednotlivý hráči v ruke a ktoré sú na stole:

bridge

Juh nadväzuje na hru a vynáša:
5. J - 6 piková, Z - 3 krížová, S - K pikový, V - 10 piková Protivníci nemajú už trumfy.
6. S - 4 srdcová, V - 9 srdcová, J - 6 srdcová, Z - J srdcový.

Západ však nevie, že je už vytrumfované, preto nesie znova kára :
7. Z - 3 kárová, S - K kárový, V - 2 srdcová, J - 7 kárová
8. S - 4 krížová, V - 10 krížová !, J - Q krížová, Z - K krížový
Hra má teraz jednoznačný priebeh:
9. Z - Q kárová, S - 9 piková, V - 2 krížová, J - 9 kárová
10. S - 8 srdcová, V - Q srdcová, J - 8 piková, Z - 5 krížová
11. J - 7 krížový, Z - 8 krížová, S - 4 piková, V - J krížový
12. S - 10 srdcová, V - 3 srdcová, J - Q piková, Z - 6 krížová
13. J - 9 krížová, Z - 8 kárová, S - J pikový, V - A krížové

Hlavní hráč - sever - splnil ponuku svojej strany a získal 9 zdvihov. Tá dostane pod čiaru za "tri piky" 3 x 30 = 90 bodov.

GamblingPlanet:

Visit our ruleta casino or other great internet casino sites! Play also tragaperras gratis!